تجلیل از بسیجیان به روایت تصویر - آذر 96

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری