مردم مطیع امر رهبرند

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری