تصاویر تجلیل از بسیجیان 95

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری