فضا سازي شهري به مناسبت فرا رسيدن سال نو

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری