نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساری

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری
موضوعات محفل
نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مجموع آرا بدست آمده از شعب

تعداد رای به حروف

1

قاسم قاسمي(اصلی)

42780

چهل و دو هزار و هفتصد و هشتاد

2

عباس نجاريان ساروي(اصلی)

34766

سی و چهارهزار و هفتصد و شصت و شش

3

سيدمسعود مدينه(اصلی)

28182

بیست و هشت هزار و صد و هشتاد و دو

4

فرامرز نقيبي علمداردهي(اصلی)

24090

بیست و چهار هزارو نود

5

سيدعلي آقاميري(اصلی)

22935

بیست و دو هزار نهصد و سی و پنج

6

اسفنديار عشوري سوادكوهي(اصلی)

20366

بیست هزار و سیصد و شصت و شش

7

كوروش يوسفي ساداتي(اصلی)

20033

بیست هزار و سی و سه

8

علي جان شمشيربند(اصلی)

19990

نوزده هزار و نهصد و نود

9

علي اكبر زليكاني(اصلی)

19700

نوزده هزار و هفتصد

10

فيض اله نفجم(علی البدل)

18929

هجده هزار و نهصد و بیست و نه

11

جمال باقري نسامي(علی البدل)

16551

شانزده هزار و پانصد و پنجاه و یک

12

پرويز شعباني(علی البدل)

16255

شانزده هزار و دویست و پنجاه و پنج

13

سيدمحمد جعفري(علی البدل)

15472

پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و دو

14

سبحان بخشي موسي كلائي(علی البدل)

13923

سیزده هزار و نهصد و بیست و سه

15

فرزاد گوهردهي(علی البدل)

13482

سیزده هزار و چهارصد و هشتاد و دو

16

سيدميلاد تقوي

13377

سیزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت

17

احمد زيارلاريمي

12803

دوزاده هزار و هشتصد و سه

18

قاسم اصغري آقمشهدي

12439

دوزاده هزار و چهارصد و سی و نه

19

سيدمهدي احمدي

12350

دوزاده هزار و سیصد و پنجاه

20

محمدجواد مرادي كياپي

12151

دوزاده هزار و صد و پنجاه و یک

21

سيدمرتضي صالحي

12051

دوازده هزار و پنجاه و یک

22

مهدي رضائي فرح آبادي

11320

یازده هزار و سیصد و بیست

23

عليرضا مختارزاده

10436

ده هزار و چهارصد و سی و شش

24

مرضيه عبوري

10245

ده هزار و دویست و چهل و پنج

25

سيدياسر سليم بهرامي

10190

ده هزار و صد و نود

26

آرمان قلي نژادپاجي

10151

ده هزار و صد و پنجاه و یک

27

سيدحسين يوسفي

9861

نه هزار هشتصد و شصت و یک

28

كميل رمضاني

9803

نه هزار و هشتصد و سه

29

همت محمدنژاد

9652

نه هزار و ششصد و پنجاه و دو

30

سيدمرتضي احمدي سقنديكلائي

9426

نه هزار  و چهارصد و بیست و شش

31

سيدحسين صالحي نيا

9365

نه هزار و سیصد و شصت و پنج

32

سيداحمد ميري

9310

نه هزار و سیصد و ده

33

محمدحسن محمدي كيادهي

9098

نه هزار و نود و هشت

34

سيدعلي حجازي

8939

هشت هزار و نهصد و سی و نه

35

ماه سلطان كاشي

8267

هشت هزار و دویست و شصت و هفت

36

سيدپرويز رضوي ساداتي

8151

هشت هزار و صد و پنجاه و یک

37

علي عباسي

7646

هفت هزار و ششصد و چهل و شش

38

مصطفي ولي

7393

هفت هزار و سیصد و نود و سه

39

حسين مهديان

7181

هفت هزار و صد و هشتاد و یک

40

مرتضي شعباني عاليواكي

7154

هفت هزار و صد و پنجاه و چهار

41

مجيد عاليشاه

7012

هفت هزار و دوازده

42

علي اكبر زليكاني

6708

شش هزار و هفتصد و هشت

43

منصور نيستاني

6649

شش هزار ششصد و چهل و نه

44

حسن رادنيا

6640

شش هزار و ششصد و چهل

45

بابك كلانتري

6454

شش هزار و چهارصد و پنجاه و چهار

46

حسين باراني

5783

پنج هزار و هفتصد و هشتاد و سه

47

علي اكبر خورشيدي

5714

پنج هزار و هفتصد و چهارده

48

سعيد بهاري اردشيري

5505

پنج هزار و پانصد و پنج

49

غلام رضا نيك دوز

5418

پنج هزار و چهارصد و هجده

50

مرتضي قرباني

5391

پنج هزار و سیصد و نود و یک

51

كوروش حبيبي

5337

پنج هزار و سیصد و سی و هفت

52

سيدمرتضي رضويان امرئي

5277

پنج هزار و دویست و هفتاد و هفت

53

مرتضي بابائي لولتي

5170

پنج هزار و صد و هفتاد

54

قاسمعلي ايران منش

4928

چهار هزار و نهصد و بیست و هشت

55

سيدكمال حسيني بالادزائي

4752

چهار هزار و هفتصد و پنجاه و دو

56

سيدمجتبي صالحي

4592

چهار هزار و پانصد و نود و دو

57

بهاره وهابي

4292

چهار هزار و دویست و نود و دو

58

محمدهادي لقمانپور

4255

چهار هزار و دویست و پنجاه و پنج

59

سيدجمال زارع سليمان محله

4052

چهار هزار و پنجاه و دو

60

سيدمحسن محمدي

4026

چهار هزار و بیست و شش

61

سيدمهدي علوي

3815

سه هزار و هشتصد و پانزده

62

جمشيد عمراني فر

3815

سه هزار و هشتصد و پانزده

63

حبيب اله حبيبي سرخكلائي

3671

سه هزار و ششصد و هفتاد و یک

64

حميد رمضاني

3544

سه هزار و پانصد و چهل و چهار

65

عبداله يزداني

3278

سه هزار و دویست و هفتاد و هشت

66

رضا نجفي

3250

سه هزار و دویست و پنجاه

67

حسين برزگرورنامي

2962

دو هزار و نهصد و شصت و دو

68

سيدقاسم ساداتي

2604

دو هزار و ششصد و چهار

69

رضا حسين زاده پركوهي

2547

دو هزار و پانصد و چهل و هفت

70

غلامحسين جلالي

2543

دو هزار و پانصد و چهل و سه

71

محمد پوريائي

2463

دو هزار و چهارصد و شصت و سه

72

قوام الدين نظري خادم الشريعه

2457

دو هزار و چهارصد و پنجاه و هفت

73

مجيد قرباني

2420

دو هزار و چهارصد و بیست

74

علي رحيمي رسكتي

2412

دو هزار و چهارصد و دوازده

75

جواد رئيسي آتني

2104

دو هزار و صد و چهار

76

محمدحسين مهران فر

2018

دو هزار و هجده

77

رضا رنجبر

2002

دو هزار و دو

78

مجتبي قرباني

1967

هزار و نهصد و شصت و هفت

79

پرستو تيموري هزارجريبي

1957

هزار و نهصد و پنجاه و هفت

80

سيدداود ميرفضلي

1802

هزار و هشتصد ودو

81

سارا فرهمندراد

1752

هزار و هفتصد و پنجاه و دو

82

بهمن صفري مرمتي

1670

هزار و ششصد و هفتاد

83

مجتبي محسني ارزفوني

1571

هزار و پانصد و هفتاد و یک

84

سيدمهدي ساده

1558

هزار و پانصد و پنجاه و هشت

85

علي اصغر انتظاري سنگسركي

1552

هزار و پانصد و پنجاه و دو

86

سيدجمشيد قاسمي

1386

هزار و سیصد و هشتاد و شش

87

رويا حاجي زاده حاجي

1384

هزار و سیصد و هشتاد و چهار

88

زهرا برديا

1331

هزار و سیصد و سی و یک

89

موسي خداشناس ريكنده

1318

هزار و سیصد و هجده

90

اكبر تقي پور

1309

هزار و سیصد و نه

91

زهرا خلخالي

1230

هزار و دویست و سی

92

ابوذر عباسي رستاقي

1204

هزار و دویست و چهار

93

فاطمه خادمي

1202

هزار و دویست و دو

94

يوسف خليلي آتني

1192

هزار و صد و نود و دو

95

فائزه باكوئي

1146

هزار و صد و چهل و شش

96

عقيل رفيعي

1104

هزار و صد و چهار

97

حامد نظري هشجين

1093

هزار و نود و سه

98

روح اله واحدي خرم آبادي

1089

هزار و هشتاد و نه

99

محمدعلي خليلي

1008

هزار و هشت

100

كرامت رجبي برنتي

946

نهصد و چهل و شش

101

سيدسعيد هاشمي سليمي

927

نهصد و بیست و هفت

102

مصطفي معافي

919

نهصد و نوزده

103

ناصر نقي زاده

897

هشتصد و نود و هفت

104

ميثم كوثري لنگري

883

هشتصد و هشتاد و سه

105

مسعود صفري

865

هشتصد و شصت و پنج

106

اشرف السادات قاسمي

753

هفتصد و پنجاه و سه

107

سيدهادي كلانتري

728

هفتصد و بیست و هشت

108

محمد اسلامي فولادي

715

هفتصد و پانزده

109

اسماعيل عرب

715

هفتصد و پانزده

110

ابراهيم امان زاده بنه

705

هفتصد و پنج

111

مجيد سبحاني سوادرودباري

679

ششصد و هفتاد و نه

112

محمدرضا قاسمي سيدمحله

662

ششصد و شصت و دو

113

عابس نصيري

659

ششصد و پنجاه و نه

114

فاطمه عباس زاده جويباري

652

ششصد و پنجاه ودو

115

سيدغلامرضا بني احمد

611

ششصد و یازده

116

الياس عبدي كاركنده

573

پانصد و هفتاد و سه

117

مهدي رستمي اسطلخي

563

پانصد و شصت و سه

118

محمد رستميان

552

پانصد و پنجاه و دو

119

مهدي كردان

520

پانصد و بیست

120

روح الله شعباني دولت آبادي

497

چهارصد و نود و هفت

121

علي اكبر عابديني

495

چهارصد و نود و پنج

122

نجمه كفشگركياسري

486

چهارصد و هشتاد و شش

123

موسي كولائيان

455

چهارصد و پنجاه و پنج

124

علي رضا كاظمي كاوردي

446

چهارصد و چهل و شش

125

رضا شيرزادچناري

420

چهارصد و بیست

126

حسين كاوه تلاوكي

400

چهارصد

127

قاسم احمديان پور

360

سیصد و شصت

128

فتاح اعزي

347

سیصد و چهل و هفت

129

رامين حسين زاده

347

سیصد و چهل و هفت

130

مستوره لمعاني

316

سیصد و شانزده

131

حسين نظري

297

دویست و نود و هفت

132

سيدعبدالحسين نصيري وليك بني

277

دویست و هفتاد و هفت

133

رضا مشاهدي

274

دویست و هفتاد و چهار

134

محمد نونهال خوشروئي

201

دویست و یک

135

اسمعيل اژكان

197

صد و نود و هفت

136

احمد روستانژادعرباني

186

صد و هشتاد و شش

137

مصطفي آران دينكي

170

صد و هفتاد

138

سيامك آذربرزين

157

صد و پنجاه و هفت

139

احسان ميرزائي سروكلائي

108

صد و هشت

140

محمدرضا فردين

102

صد و دو

 

 

 


دوشنبه 01 خرداد 1396 371 بازدید