آماده سازی مسجد برای محرم

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری