بنر تسلیت شهادت امام علی

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری