تصاویر مراسم رحلت امام 94

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری