عکس راهپیمایی 22 بهمن 94

محفل 8  -  محفل بسیجیان ساری